Župnik

Župnik

 

Fra Josip Bebić
Fra Josip Bebić

Fra Josip Bebić rođen je 1948. u Metkoviću. Osnovnu školu završio je u Metkoviću, a klasičnu gimanziju u Sinju. Filozovsko-teološki studij pohađao je u Dubrovniku, Makarskoj i Zagrebu.  Za svećenika je zaređen 1974. godine u Imotskom. Prvu službu vršio je u Ramljanjima/Ogorje nakon čega odlazi u Njemačku. Tu je djelovao na njemačkoj župi u Eltvilleu a onda preuzima Hrvatsku katoličku zajednicu u Giessenu, potom u Kölnu.

Nakon toga djeluje u Münchenu i Mainzu. Od 2003. do 2010. godine obnašao je službu delegata za hrvatsku inozemnu pastvu sa sjedištem u Frankfurtu nakon čega je 2010. godine imenovan Nacionalnim ravnateljem za hrvatsku inozemnu pastvu u Zagrebu . 2014.  ponovno se vraća u Njemačku i preuzima Hrvatsku katoličku zajednicu u Bietingen-Bissingenu.

Od 2019. do 2022. vodi župu Zaostrog u Domovini. U rujnu 2022. godine preuzima Hrvatsku katoličku zajednicu Darmstadt.